นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2021

1.         บทนํา

USPA Global Licensing, Inc. (”บริษัท”หรือ”เรา”) เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยการปฏิบัติตามนโยบายนี้

นโยบายนี้จะอธิบายประเภทของข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณ หรือข้อมูลที่คุณอาจมอบให้ขณะเข้าชมเว็บไซต์ uspoloassn.co.th (”เว็บไซต์”ของเรา) และแนวทางปฏิบัติของเราในการเก็บรวบรวม การใช้ การเก็บรักษา การปกป้อง และการเปิดเผยข้อมูล

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้:

· บนเว็บไซต์นี้

· ในอีเมล ข้อความ และข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ระหว่างคุณกับเว็บไซต์นี้

· เมื่อคุณโต้ตอบกับโฆษณาและแอปพลิเคชันของเราบนเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สาม หากแอปพลิเคชันหรือโฆษณาเหล่านั้นมีลิงก์ไปยังนโยบายนี้

ไม่รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย:

· เรา ทางออฟไลน์ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ รวมถึงบนเว็บไซต์อื่นใดที่ดําเนินการโดยบริษัทหรือบุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทสาขาของเรา) หรือ

· บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทสาขาของเรา) รวมถึงผ่านแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาใด ๆ (รวมถึงการโฆษณา) ที่อาจเชื่อมโยงหรือสามารถเข้าถึงได้จากหรือบนเว็บไซต์

โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดเพื่อทําความเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลของคุณและวิธีที่เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าว หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเรา คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของเรา การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว (ดูการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) การที่คุณยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ดังนั้น โปรดตรวจสอบการอัปเดตนโยบายเป็นระยะ ๆ

2.         สิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

สำหรับผู้มีถิ่นพำนักในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปหรือ UK-GDPR เท่านั้น (เรียกรวมกันว่า “เจ้าของข้อมูลตาม GDPR”) บริษัทของเราต้องการแน่ใจว่าคุณทราบถึงสิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลทั้งหมดของคุณอย่างครบถ้วน  เจ้าของข้อมูลตาม GDPR มีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

· สิทธิในการเข้าถึง – คุณมีสิทธิ์ที่จะขอสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบริษัท  เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยจากคุณสําหรับบริการนี้

· สิทธิ์ในการแก้ไขให้ถูกต้อง – คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้บริษัทของเราแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่คุณเชื่อว่าไม่ถูกต้อง  นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะขอให้บริษัทของเรากรอกข้อมูลที่คุณเชื่อว่าไม่สมบูรณ์

· สิทธิ์ในการลบ – คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้บริษัทของเราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขบางประการ

· สิทธิ์ในการจํากัดการประมวลผล – คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้บริษัทของเราจํากัด การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขบางประการ

· สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล – คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทเราภายใต้เงื่อนไขบางประการ

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล – คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้บริษัทของเราถ่ายโอนข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไปยังองค์กรอื่น หรือส่งถึงคุณโดยตรง ภายใต้เงื่อนไขบางประการ

หากเจ้าของข้อมูลตาม GDPR ขอภายใต้ส่วนที่ 2 นี้ เรามีเวลาหนึ่งเดือนในการตอบสนองต่อเจ้าของข้อมูลตาม GDPR  หากเจ้าของข้อมูลตาม GDPR ต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 นี้ โปรดติดต่อบริษัทที่:

1400 Centerpark Boulevard Suite 200 West Palm Beach, FL 33401

[email protected]

561 790 8040

ข้อกำหนดของส่วนที่ 2 นี้มีผลบังคับใช้เฉพาะกับเจ้าของข้อมูลตาม GDPR เท่านั้น และบุคคลใดก็ตามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลตาม GDPR จะไม่มีสิทธิ์ภายใต้ส่วนที่ 2.

3 นี้         เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

เว็บไซต์ของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีให้ข้อมูลใด ๆ แก่หรือบนเว็บไซต์ หากทราบ เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี โปรดอย่าใช้หรือให้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ หรือบนหรือผ่านคุณสมบัติใด ๆ ของเว็บไซต์ หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่มีการยืนยันความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะลบข้อมูลดังกล่าว หากคุณเชื่อว่าเราอาจมีข้อมูลใด ๆ จากหรือเกี่ยวกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โปรดติดต่อเราที่:

1400 Centerpark Boulevard Suite 200 West Palm Beach, FL 33401

[email protected]

4         ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณและวิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภทจากและเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

· ข้อมูลซึ่งคุณอาจถูกระบุตัวตนส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ ที่คุณอาจได้รับการติดต่อทางออนไลน์หรือออฟไลน์ (”ข้อมูลส่วนบุคคล”)

· ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ แต่ไม่มีการระบุตัวตนส่วนบุคคลของคุณ และ/หรือ

· ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ อุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา และรายละเอียดการใช้งาน

เราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ด้วยวิธีการดังนี้:

· เก็บรวบรวมโดยตรงจากคุณเมื่อคุณให้ข้อมูลนั้นแก่เรา

· เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติอาจรวมถึงรายละเอียดการใช้งาน ที่อยู่ IP และข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ

5.         ข้อมูลที่คุณให้แก่เรา 

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมบนหรือผ่านเว็บไซต์ของเราอาจรวมถึง:

· ข้อมูลที่คุณมอบให้โดยการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มอบให้ ณ เวลาที่ลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจขอข้อมูลจากคุณเมื่อคุณรายงานปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

· บันทึกและสําเนาจดหมายโต้ตอบของคุณ (รวมถึงที่อยู่อีเมล) หากคุณติดต่อเรา

· รายละเอียดของธุรกรรมที่คุณทําผ่านเว็บไซต์ของเราและการดําเนินการตามคําสั่งซื้อของคุณ คุณอาจจําเป็นต้องให้ข้อมูลทางการเงินก่อนที่จะสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเรา

· คําค้นหาของคุณบนเว็บไซต์

6.         ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ

เมื่อคุณนําทางและโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้เทคโนโลยี การเก็บข้อมูลอัตโนมัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ การเรียกดูข้อมูล และรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง:

· รายละเอียดการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงข้อมูลการจราจร ข้อมูลตําแหน่งที่ตั้ง บันทึก และข้อมูลการสื่อสารอื่น ๆ และทรัพยากรที่คุณเข้าถึงและใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา

· ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ของคุณ รวมถึงที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ และประเภทของเบราว์เซอร์

นอกจากนี้ เรายังอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณเมื่อเวลาผ่านไปและบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือบริการออนไลน์อื่น ๆ (การติดตามพฤติกรรม) LINK TBA สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถเลือกไม่ใช้การติดตามพฤติกรรมบนเว็บไซต์นี้และวิธีที่เราตอบสนองต่อสัญญาณเว็บเบราว์เซอร์และกลไกอื่น ๆ ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิ์เลือกเกี่ยวกับการติดตามพฤติกรรม

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและนําเสนอบริการที่ดีขึ้นและเฉพาะบุคคลมากขึ้น รวมถึงโดยช่วยให้เราสามารถ:

· ประเมินขนาดผู้เข้าชมและรูปแบบการใช้งานของเรา

· จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะของคุณ ซึ่งช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของคุณ

· เพิ่มความเร็วในการค้นหาของคุณ

· จดจําคุณได้เมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเรา

เทคโนโลยีที่เราใช้สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัตินี้อาจรวมถึง:

· คุกกี้ (หรือคุกกี้ของเบราว์เซอร์) คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถปฏิเสธไม่ยอมรับคุกกี้ของเบราว์เซอร์โดยเปิดใช้งานการตั้งค่าที่เหมาะสมในเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกการตั้งค่านี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราบางส่วนได้ หากคุณไม่ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้เบราว์เซอร์ปฏิเสธคุกกี้ ระบบของเราจะออกคุกกี้เมื่อคุณใช้เบราว์เซอร์ของคุณเปิดเว็บไซต์ของเรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

· คุกกี้แฟลช คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์เราอาจใช้วัตถุที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง (หรือคุกกี้แฟลช) เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการกําหนดลักษณะและการนําทางไปยัง จาก และบนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้แฟลชไม่ได้รับการจัดการโดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์เดียวกันกับที่ใช้สําหรับคุกกี้เบราว์เซอร์ สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณสําหรับคุกกี้แฟลช โปรดดูทางเลือกเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณ

· เว็บบีคอนส์ หน้าต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเราและอีเมลของเราอาจมีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เรียกว่าเว็บบีคอน (หรือที่เรียกว่า gifs แบบโปร่งใส แท็กพิกเซล และ gifs แบบพิกเซลเดียว) ซึ่งอนุญาตให้บริษัทนับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เยี่ยมชมหน้าเหล่านั้นหรือเปิดอีเมลและสําหรับสถิติเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น การบันทึกความนิยมของเนื้อหาบางอย่างบนเว็บไซต์และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบและเซิร์ฟเวอร์) เป็นต้น

7.         การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ของบุคคลภายนอก

เนื้อหาหรือแอปพลิเคชันบางอย่างรวมถึงโฆษณาบนเว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้โฆษณา เซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายโฆษณา ผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจใช้คุกกี้เพียงอย่างเดียว หรือใช้คุกกี้ร่วมกับเว็บบีคอนหรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณเมื่อเวลาผ่านไป และบนเว็บไซต์ต่าง ๆ และบริการออนไลน์อื่น ๆ บุคคลภายนอกอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดทำโฆษณาตามความสนใจ (พฤติกรรม) หรือเนื้อหาที่มีเป้าหมายอื่น ๆ ให้แก่คุณ

เราไม่ได้ควบคุมวิธีการใช้ข้อมูลหรือเทคโนโลยีการติดตามของบุคคลที่สามเหล่านี้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโฆษณาหรือเนื้อหาตามกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ คุณควรติดต่อผู้ให้บริการที่รับผิดชอบโดยตรง สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถเลือกไม่รับ โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายจากผู้ให้บริการต่าง ๆ โปรดดูทางเลือกเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณ

8.         วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณหรือที่คุณมอบให้กับเรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ:

· เพื่อนําเสนอเว็บไซต์ของเราและเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราแก่คุณ

· เพื่อให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่คุณขอจากเราแก่คุณ

· เพื่อทำตามวัตถุประสงค์อื่นใดที่คุณมอบให้

· เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบัญชีของคุณ รวมถึงประกาศเกี่ยวกับวันหมดอายุและการต่ออายุ

· เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราและบังคับใช้สิทธิของเราที่มีตามสัญญาใด ๆ ที่ทําขึ้นระหว่างคุณกับเรา รวมถึงการเรียกเก็บเงินและการเก็บเงิน

· เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของเรา หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เราเสนอหรือให้บริการ

· เพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะแบบโต้ตอบบนเว็บไซต์ของเรา

· ในลักษณะอื่นใดที่เราอาจอธิบายไว้เมื่อคุณให้ข้อมูล

· เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยได้รับความยินยอมจากคุณ

นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณอาจสนใจ หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะนี้ โปรดทําเครื่องหมายลงในช่องที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ (แบบฟอร์มสั่งซื้อ) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูทางเลือกเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณ

9.         การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลรวมเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราโดยไม่มีข้อจํากัด

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมหรือที่คุณได้ให้ไว้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

· แก่บริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเรา

· แก่ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เราใช้บริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรา

· แก่ผู้ซื้อหรือผู้สืบทอดอื่น ๆ ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การขายกิจการ การปรับโครงสร้าง การปรับโครงสร้างองค์กร การเลิกกิจการ หรือการขายหรือการโอนสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของ USPA Global Licensing, Inc. ไม่ว่าจะเป็นข้อกังวลที่เกิดขึ้นหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชําระบัญชี หรือการดําเนินการที่คล้ายกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ USPA Global Licensing, Inc. มีอยู่เกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ของเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่โอน

· เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ที่คุณมอบให้

· เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เราเปิดเผยข้อมูลเมื่อคุณให้ข้อมูล

· โดยได้รับความยินยอมจากคุณ

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

· เพื่อปฏิบัติตามคําสั่งศาล กฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงเพื่อตอบสนองต่อคําขอของรัฐบาลหรือกฎระเบียบใด ๆ

· เพื่อบังคับใช้หรือใช้ {เงื่อนไขการใช้บริการ} และข้อตกลงอื่น ๆ ของเรา รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงินและการเก็บเงิน

หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความจําเป็นหรือเหมาะสมในการปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ USPA Global Licensing, Inc. ลูกค้าของเราหรือบุคคลอื่น ๆ ซึ่งรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล กับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงและการลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

10.       ทางเลือกเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราพยายามที่จะให้ทางเลือกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้มอบให้กับเราแก่คุณ เราได้สร้างกลไกต่าง ๆ เพื่อให้คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณดังต่อไปนี้ได้:

· เทคโนโลยีการติดตามและการโฆษณา คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ของเบราว์เซอร์บางส่วนหรือทั้งหมดหรือแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการส่งคุกกี้ หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีจัดการการตั้งค่าแฟลชคุกกี้ของคุณ โปรดไปที่หน้าการตั้งค่า Flash Player บนเว็บไซต์ของ Adobe หากคุณปิดใช้งานหรือปฏิเสธคุกกี้ โปรดทราบว่าบางส่วนของเว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถเข้าถึงได้หรือ ไม่สามารถทํางานได้อย่างเหมาะสม

เราจะไม่ควบคุมการเก็บรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลของคุณโดยบุคคลที่สามเพื่อให้บริการโฆษณาตามความสนใจ อย่างไรก็ตาม บุคคลที่สามเหล่านี้อาจให้ทางเลือกที่จะไม่ให้มีการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะนี้แก่คุณ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายจากสมาชิกของ Network Advertising Initiative (”NAI”) บนเว็บไซต์ของ NAI ได้

11.       การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้ใช้มาตรการที่ออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ให้สูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ และไม่ให้มีการเข้าถึง การใช้งาน การเปลี่ยนแปลง และการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณยังขึ้นอยู่กับคุณด้วยเช่นกัน ในกรณีที่เราได้มอบ (หรือที่คุณได้เลือก) รหัสผ่านให้แก่คุณสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์บางส่วนของเรา คุณจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านนี้เป็นความลับ เราขอให้คุณไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณต่อบุคคลใด ๆ

น่าเสียดายที่การส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะพยายามทำอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งมายังเว็บไซต์ของเราได้ การส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราจะไม่รับผิดชอบต่อการหลีกเลี่ยงไม่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่บนเว็บไซต์

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เรามีนโยบายในการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราดำเนินการกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในหน้านี้ รวมทั้งประกาศว่าได้มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวในหน้าแรกของเว็บไซต์ หากเราทําการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญต่อวิธีการที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางประกาศในหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยจะมีการระบุวันที่มีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวครั้งล่าสุดไว้ที่ด้านบนของหน้า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีที่อยู่อีเมลที่เป็นปัจจุบันและสามารถส่งถึงคุณได้ และสําหรับการเข้าชมเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

13.       ข้อมูลติดต่อ

หากต้องการถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราที่:

1400 Centerpark Boulevard

Suite 200 West Palm Beach, FL 33401

[email protected]

หากต้องการลงทะเบียนข้อร้องเรียนหรือข้อกังวล โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

เว็บไซต์นี้ไม่รองรับเบราว์เซอร์ Internet Explorer อีกต่อไป กรุณาเปลี่ยนไปใช้ Chrome, Safari หรือ Firefox เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด